vyhledat akci podle klŪŤovťho slova

z celťho katalogu҆KOLN√ć V√ĚLETY A Z√ĀJEZDY
AUTOKAREM

҆koln√≠ v√Ĺlety s autokarovou dopravou jsou kalkulov√°ny pro odjezdy z Prahy a p√łi pouŇĺit√≠ standardn√≠ho typu autokaru. Akce p√łi pouŇĺit√≠ standardn√≠ho autokaru se uskute√®n√≠ p√łi minim√°ln√≠m po√®tu 36 plat√≠c√≠ch osob, nebo v p√ł√≠pad√¨ niŇĺŇ°√≠ho po√®tu √ļ√®astn√≠k√Ļ za cenu 36 plat√≠c√≠ch osob. V p√ł√≠pad√¨ poŇĺadavku pouŇĺit√≠ jin√©ho (nestandardn√≠ho) typu autobusu (nap√ł. pro menŇ°√≠ po√®et osob, √®i naopak p√łi po√®tu vyŇ°Ň°√≠m jak 47 osob) nebo odjezdu z jin√© lokality, budou ceny stanoveny speci√°ln√¨.
Na akce jsou vyuŇĺ√≠v√°ny pouze autokary spl√≤uj√≠c√≠ evropsk√© normy.

V√ĚHODY PRO PEDAGOGY

U Ň°koln√≠ch autokarov√Ĺch z√°jezd√Ļ zajiŇ°¬Ěujeme p√łi obsazen√≠ 36-41 plat√≠c√≠ch osob dv√¨ma osob√°m pedagogick√©ho doprovodu √ļ√®ast na akci zdarma; p√łi obsazen√≠ 42 a v√≠ce plat√≠c√≠ch osob zajiŇ°¬Ěujeme t√łem osob√°m pedagogick√©ho doprovodu √ļ√®ast na akci zdarma.

TERM√ćNY KON√ĀN√ć AKC√ć
SI UR√ąUJETE SAMI.SKUPINY SENIOR√ô

P√łipravujeme a zajiŇ°¬Ěujeme autokarov√© v√Ĺlety pro skupiny senior√Ļ. Vhodn√© zejm√©na pro Kluby senior√Ļ, Domovy senior√Ļ, m√¨stsk√© √®√°sti a jin√© subjekty se zam√¨√łen√≠m na oblast soci√°ln√≠ch sluŇĺeb pro starŇ°√≠ spoluob√®any. Akce a jejich programy jsou p√łipraveny a uzp√Ļsobeny s ohledem na v√¨kov√© sloŇĺen√≠ skupin.

CENY AKC√ć UVEDEN√ĚCH NA WEBOV√ĚCH STR√ĀNK√ĀCH

se mohou v n√¨kter√Ĺch p√ł√≠padech nepatrn√¨ odch√Ĺlit od kone√®n√© √®√°stky a jsou tud√≠Ňĺ ORIENTA√ąN√ć. Tento rozd√≠l je d√Ļsledkem zm√¨n cen p√łedevŇ°√≠m vstupn√©ho nebo kilometrovn√©ho za dopravu, kter√© se pr√Ļb√¨Ňĺn√¨ m√¨n√≠. Aktu√°ln√≠ cenu v√°m vŇĺdy p√łed objedn√°n√≠m sd√¨l√≠me.


mohlo by vŠs zajŪmat


admin

Valid XHTML 1.0 Transitional

VŪtejte u nŠs a vyberte si z naöŪ nabŪdky


CO OBSAHUJÕ CENY JEDNOTLIV›CH TYPŔ AKCÕ
Tematick√° vych√°zka po Praze
Z√°kladn√≠ cena vych√°zky obsahuje pouze odborn√Ĺ v√Ĺklad po trase. Maxim√°ln√≠ po√®et osob ve skupin√¨ na jednoho pr√Ļvodce je 30 osob. V√≠ce osob se povaŇĺuje za v√≠ce skupin, a to v z√°vislosti na celkov√©m po√®tu osob. Vych√°zky lze uskute√®nit dopoledne i odpoledne. V√Ĺklad je v √®esk√©m jazyce. Ceny neobsahuj√≠ vstupy. Vstupy si hrad√≠ kaŇĺd√Ĺ s√°m i v r√°mci skupinov√Ĺch slev. V√Ĺklad v ciz√≠m jazyce zajiŇ°¬Ěujeme za jin√© ceny.
Tuzemsk√Ĺ v√Ĺlet jednodenn√≠
(Ň°koln√≠ v√Ĺlety, Ň°koln√≠ z√°jezdy, skupinov√Ĺ z√°jezd, Ň°koln√≠ akce, firemn√≠ akce) Z√°kladn√≠ cena zahrnuje dopravu autobusem spl√≤uj√≠c√≠m normy EU, pr√Ļvodcovsk√© sluŇĺby a avizovan√© vstupy. P√łiobjednat lze nap√ł√≠klad stravu a dalŇ°√≠ sluŇĺby. Ceny jsou kalkulov√°ny pro odjezdy z Prahy.
Jednodenn√≠ v√Ĺjezd do zahrani√®√≠
Z√°kladn√≠ cena zahrnuje dopravu autobusem spl√≤uj√≠c√≠m normy EU a pr√Ļvodcovsk√© sluŇĺby. P√łiobjednat lze dalŇ°√≠ sluŇĺby. Ceny jsou kalkulov√°ny pro odjezdy z Prahy. Nezapome√≤te si s sebou vz√≠t pat√łi√®n√Ĺ doklad VaŇ°√≠ totoŇĺnosti a minim√°ln√≠ kapesn√©.
Exkurze
Cena obsahuje dopravu autobusem spl√≤uj√≠c√≠m normy EU, pr√Ļvodcovsk√© sluŇĺby a odbornou exkurzi v√®etn√¨ vstupu. Ceny jsou kalkulov√°ny pro odjezdy z Prahy.
Vinné sklípky
Vinn√Ĺ skl√≠pek, posezen√≠ ve skl√≠pku, degustace. Ceny u jednotliv√Ĺch vinn√Ĺch skl√≠pk√Ļ jsou orienta√®n√≠, jelikoŇĺ se odv√≠jej√≠ od rozsahu a skladby pod√°van√Ĺch v√≠n, pohoŇ°t√¨n√≠, d√©lky trv√°n√≠ posezen√≠ a p√ł√≠padn√¨ jin√Ĺch sluŇĺeb. N√°vŇ°t√¨vy ve skl√≠pc√≠ch zajiŇ°¬Ěujeme pro skupiny od 12 osob. Velice vhodn√© je p√łiobjednat ubytov√°n√≠ nebo i dalŇ°√≠ sluŇĺby, jako je strava (sn√≠dan√¨, ve√®e√łe), hudba, doprava, pr√Ļvodce, prohl√≠dka vinice, doprovodn√Ĺ fakultativn√≠ kulturn√≠ √®i spole√®ensk√Ĺ program v√®etn√¨ vstup√Ļ a podobn√¨. Ve skl√≠pc√≠ch je moŇĺn√Ĺ n√°kup v√≠na s sebou.
Akce na p√ł√°n√≠, zad√°n√≠ popt√°vky
Pro zad√°n√≠ akce na p√ł√°n√≠ nebo popt√°vky je nutno pouŇĺ√≠t v√Ĺhradn√¨ n√°Ň° formul√°√ł v odkazu "Objedn√°vka".
Akce na p√ł√°n√≠ nebo zad√°n√≠ popt√°vky je zvl√°Ň°tn√≠m druhem placen√© sluŇĺby s reŇĺimem p√łedb√¨Ňĺn√©ho zajiŇ°¬Ěov√°n√≠. BliŇĺŇ°√≠ podm√≠nky k t√¨mto sluŇĺb√°m jsou stanoveny v bodu IX. VŇ°eobecn√Ĺch a z√°ru√®n√≠ch podm√≠nek CK (CA) Arces.
Lázeòské a rekreaèní pobyty
Z√°kladn√≠ cena obsahuje ubytov√°n√≠, avizovanou stravu, vyuŇĺit√≠ uveden√Ĺch zajiŇ°t√¨n√Ĺch sluŇĺeb v m√≠st√¨. P√łiobjednat lze jin√© fakultativn√≠ sluŇĺby poskytovan√© v m√≠st√¨.
Cvi√®en√≠ (nejen) pro Ňĺeny
Z√°kladn√≠ cena obsahuje ubytov√°n√≠, avizovanou stravu, cvi√®ebn√≠ hodiny pod veden√≠m certifikovan√Ĺch cvi√®itelek, vyuŇĺit√≠ uveden√Ĺch zajiŇ°t√¨n√Ĺch sluŇĺeb v m√≠st√¨. P√łiobjednat lze jin√© fakultativn√≠ sluŇĺby v m√≠st√¨. Neobsahuje dopravu.
Poznávací zájezdy
Z√°kladn√≠ cena obsahuje dopravu autokary spl√≤uj√≠c√≠mi normy EU, ubytov√°n√≠, pr√Ļvodcovsk√© sluŇĺby nebo sluŇĺby deleg√°ta, avizovanou stravu a p√ł√≠padn√¨ vyuŇĺit√≠ uveden√Ĺch zajiŇ°t√¨n√Ĺch sluŇĺeb poskytovan√Ĺch v m√≠st√¨ech pobyt√Ļ, avizovan√© vstupy. P√łiobjednat lze jin√© fakultativn√≠ sluŇĺby nab√≠zen√© v m√≠stech pobyt√Ļ.
Pobytové zájezdy
Z√°kladn√≠ cena obsahuje dopravu autokary spl√≤uj√≠c√≠mi normy EU, ubytov√°n√≠, uvedenou stravu, pr√Ļvodcovsk√© sluŇĺby nebo sluŇĺby deleg√°ta, vyuŇĺit√≠ avizovan√Ĺch sluŇĺeb poskytovan√Ĺch v m√≠st√¨. P√łiobjednat lze jin√© fakultativn√≠ sluŇĺby poskytovan√© v m√≠st√¨ pobytu.
Jednor√°zov√° doprava
Z√°kladn√≠ cena obsahuje dopravn√≠ sluŇĺby, to jest dopravu vhodn√Ĺm autobusem spl√≤uj√≠c√≠m normy EU. P√łiobjednat lze pr√Ļvodce nebo technick√©ho vedouc√≠cho a jin√© sluŇĺby.
Jednorázové ubytování
Z√°kladn√≠ cena obsahuje ubytov√°n√≠ za p√ł√≠sluŇ°n√Ĺ po√®et noc√≠, p√ł√≠padn√¨ avizovanou sn√≠dani. P√łiobjednat lze stravu nav√≠c √®i fakultativn√≠ sluŇĺby poskytovan√© v m√≠st√¨.
Jednor√°zov√° jin√° sluŇĺba
Cena obsahuje poŇĺadovan√© sluŇĺby, nap√ł√≠klad vstupn√©ho na p√łedstaven√≠, zajiŇ°t√¨n√≠ vep√łov√Ĺch hod√Ļ a podobn√¨.
Akce pro seniory
Cena obsahuje sluŇĺby spojen√© s konkr√©tn√≠m typem akce - viz v√ĹŇ°e.
Z√°jezdy jin√Ĺch CK
Ceny akc√≠ v r√°mci zprost√łedkovan√©ho prodeje, kter√© nejsou produktem CK a CA ARCES, jsou stanoven√© konkr√©tn√≠ cestovn√≠ kancel√°√ł√≠ a vztahuj√≠ se na n√¨ p√ł√≠sluŇ°n√° ustanoven√≠ VŇ°eobecn√Ĺch a z√°ru√®n√≠ch podm√≠nek t√© kter√© konkr√©tn√≠ cestovn√≠ kancel√°√łe.
vinne-sklipky-sklepy
nominovanŠ CK