INFORMACE K POJIŠTĚNÍ
V souvislosti s přijetím České republiky Obecnného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod zkratkou GDPR, oficiálně Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/679, a v souvislosti s ukončením platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke dni 25.5.2018, upouští CA ARCES s účinností ke dni 1.4.2018 od možnosti sjednávat pro své klienty Cestovní pojištění (úrazové, léčebných výloh v zahraničí, storna cesty, odpovědnosti za škody a podobně). Každý účastník má takto vlastní volbu a možnost před akcí CA ARCES, na kterou se přihlašuje, sám si sjednat pojištění pro jakýkoliv případ, a pokud si pojištění nesjedná, nebo není již dříve jinak pojištěn, bere na vědomí a je srozuměn s tím, že CA ARCES nezodpovídá za případná rizika plynoucí z nepojištění účastníka na akci CA ARCES. Proto doporučujeme každému účastníkovi, jenž se na akci CA ARCES přihlásil, sjednat si sám za sebe příslušná pojištění u některé příslušné pojišťovny. V případě kolektivní, firemní objednávky a podobně, doporučujeme, aby příslušná pojištění osob přihlášených na akci zajistil objednavatel akce sám za tyto účastníky u jakékoliv příslušné pojišťovny.admin

Všeobecné a záruční podmínky
I. objednávka a její náležitosti

Objednávku provádí zákazník
a) písemně dopisem vyplněním určeného tiskopisu - přihlášky;
b) e-mailem (elektronicky) vyplněním určeného tiskopisu - přihlášky.
Objednávka musí obsahovat jméno a příjmení objednavatele; u jednotlivce adresu jeho trvalého bydliště a datum narození; u organizace její název, adresu sídla, IČO, DIČ. Tyto osobní údaje jsou nutné pro identifikaci zákazníka, případně jeho spolucestujících. Objednavatel současně uvede své potřebné fakturační údaje, to jest zejména bankovní spojení.
Objednavatel - zákazník takto souhlasí s poskytnutím osobních údajů k jejich zpracování pro potřeby CK (CA) ARCES a s jejich využitím případnou třetí osobou toliko v souvislosti s tou kterou konkrétní akcí CK (CA) ARCES. CK (CA) ARCES takto získané osobní údaje objednavatele - zákazníka zpracuje a uschová po dobu nezbytně nutnou v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a s účetními a kontrolními předpisy. Poté osobní údaje zlikviduje.

Zrušení objednávky viz bod VIII. podmínek.

II. potvrzení objednávky

Po obdržení závazné objednávky od zákazníka CK (CA) ARCES objednávku zpracuje, posoudí a poté zákazníkovi odpoví. Pokud objednávka neobsahuje předepsané náležitosti nebo není realizovatelná, CK (CA) ARCES objednávku odmítne. Odmítnout objednávku je možné též v případě, že akce je již obsazena. V takovém případě však CK (CA) ARCES nabídne zákazníkovi náhradní termín, nebo podobnou akci. Jestliže objednávka obsahuje předepsané náležitosti a je realizovatelná, vyzve zákazníka k úhradě či složení zálohy ve smyslu bodu III. těchto podmínek. Pokud zákazník v požadovaných termínech neuhradí stanovené částky, objednávka se považuje za stornovanou. Po zaplacení celé úhrady potvrdí CK (CA) ARCES zákazníkovy účast na akci, v případě zájezdu vystaví CK ARCES zákazníkovi cestovní smlouvu.

III. úhrada a záloha

CK (CA) ARCES si vyhrazuje právo požadovat od zákazníka před nástupem složení zálohy, a to následovně:

Akce s ubytováním (platí i pro zprostředkovaný prodej jiných CK):
Při objednání akce je zákazník povinen do 10 dní od potvrzení přihlášky složit zálohu ve výši minimálně 60% ceny za každou jím objednanou osobu, jinak objednávka propadá. Doplatek je povinen uhradit nejpozději 22 dnů před nástupem. V době kratší jak 22 dnů před nástupem je zákazník při objednání povinen uhradit celou částku. Neučiní-li tak, považuje se objednávka za zrušenou a přistupuje se k ní ve smyslu bodu VIII. těchto podmínek.

Akce bez ubytováni:
Jednotlivec – při objednání akce je zákazník povinen do 10 dní od potvrzení přihlášky složit zálohu ve výši minimálně 60% ceny za každou jím objednanou osobu a doplatek uhradit nejpozději 10 dnů před započetím akce. V době kratší jak 10 dnů před započetím akce je zákazník povinen uhradit celou částku. Neučíni-li tak, považuje se objednávka za zrušenou a přistupuje se k ní ve smyslu bodu VIII. těchto podmínek.
Organizace – hromadné akce: Zálohu CK (CA) ARCES nevyžaduje, úhrada bude vyúčtována po skončení akce.

IV. program a jeho změny

Program uvedený u jednotlivých akcí může být v mimořádných situacích změněn nebo dokonce zrušen. CK (CA) ARCES může akci zrušit z důvodu neobsazenosti, v takovém případě vrátí zákazníkovi již jím zaplacenou částku. Zrušit nebo změnit program akce může CK (CA) ARCES i v nahodilých případech (vis maior), jako jsou např. válka, ozbrojený konflikt, přírodní, ekologická a živelná pohroma, dopravní překážka na cestě, uzavření kulturní památky či navtěvovaného objektu z technických a provozních důvodů a podobně. V takových případech však CK (CA) ARCES nepřebírá odpovědnost za důsledky vyšší moci a může zajistit jen služby, jež jsou v souladu s možnostmi CK (CA). Pokud zákazník nevyužije z vlastní viny služby podle programu, nevzniká mu nárok ani na slevu.

V. ceny

Ceny stanovené CK (CA) ARCES jsou smluvního typu a jsou vypočítány na základě požadavků dodavatelů a obsahují i přirážku CK (CA) zahrnující u zájezdů CK též pojištění proti úpadku. V ceně jsou obsaženy všechny avizované služby jednotlivých akcí.

Nejsme plátci DPH.

V případě změny cen požadovaných dodavateli, při změně kurzu české měny apod., může CK (CA) ARCES však dříve stanovené ceny upravit.

Akce s autokarovou dopravou jsou kalkulovány pro použití standardního typu autobusu. Při použití standardního typu autokaru se akce uskuteční při minimálním počtu 36 platících osob, nebo v případě nižšího počtu účastníků za cenu 36 platících osob. Pokud zákazník bude požadovat jiný typ autobusu pro menší počet osob nebo jiný typ dopravy, budou ceny stanoveny speciálně.

VI. účast na akcích a pojištění

V souvislosti s přijetím České republiky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod zkratkou GDPR, oficiálně Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/679, a v souvislosti s ukončením platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke dni 25.5.2018, upouští CK (CA) ARCES s účinností ke dni 1.4.2018 od možnosti sjednávat pro své klienty Cestovní pojištění (úrazové, léčebných výloh v zahraničí, storna cesty, odpovědnosti za škody a podobně). Každý účastník má takto vlastní volbu a možnost před akcí CK (CA) ARCES, na kterou se přihlašuje, sám si sjednat pojištění pro jakýkoliv případ, a pokud si pojištění nesjedná, nebo není již dříve jinak pojištěn, bere na vědomí a je srozuměn s tím, že CK (CA) ARCES nezodpovídá za případná rizika plynoucí z nepojištění účastníka na akci CK (CA) ARCES. Proto doporučujeme každému účastníkovi, jenž se na akci CK (CA) ARCES přihlásil, sjednat si sám za sebe příslušná pojištění u některé příslušné pojišťovny. V případě kolektivní, firemní objednávky a podobně, doporučujeme, aby příslušná pojištění osob přihlášených na akci zajistil objednavatel akce sám za tyto účastníky u jakékoliv příslušné pojišťovny.
Pojištění tudíž, pokud není uvedeno jinak, není v ceně akce zahrnuto.

VII. cestovní doklady a odpovědnost CK (CA) za škody způsobené účastníky

Cestovní doklady si každý účastník obstarává sám. Pokud je účastník vyloučen z akce pro neplatnost cestovního dokladu, bude na něm CK (CA) ARCES vymáhat náhradu, jako kdyby zájezd (akci) stornoval. CK (CA) ARCES neodpovídá za škody, které vzniknou porušením zákonů ČR nebo cílového státu účastníkem.

VIII. stornovací podmínky a poplatky

Objednávka učiněná objednavatelem - zákazníkem je pro něho závazná. Zrušit ji může objednavatel osobně nebo dopisem. Zrušení musí být stvrzeno podpisem a vrácením přihlášky, pokud již byla vydána. Při zrušení je zákazník povinen CK (CA) ARCES uhradit následující stornopoplatky z celkové ceny za každou odřeknutou osobu:

Jednotlivci:
s ubytováním (akce zprostředkované i pro jiné CK)
do 35 dní před nástupem 100,- Kč/osoba
34 - 22 dní před nástupem 25 % z ceny akce/osoba, minimálně však 150,- Kč/osoba
21 – 15 dní před nástupem 50 % z ceny akce/osoba
14 – 8 dní před nástupem 75 % z ceny akce/osoba
7 a méně dní před nástupem 100 % z ceny akce/osoba

bez ubytování
do 22 dní před nástupem bez poplatku
21 - 15 dní před nástupem 100,.- Kč/osoba
14 - 8 dní před nástupem 50% z ceny akce/osoba, minimálně však 150,- Kč/osoba
7 a méně dní před nástupem 75 % z ceny akce/osoba, minimálně však 200,- Kč/osoba

Organizace:
Akce s ubytováním (akce zprostředkované i pro jiné CK) – platí stejné poplatky jako pro jednotlivce.
Akce bez ubytování – do 15 dní před nástupem poplatek 1000,- Kč
14 – 8 dní před nástupem paušální poplatek v částce 1500,- Kč
7 a méně dní před nástupem paušální poplatek v částce 2000,- Kč

Rozhodným dnem pro určení lhůty je datum doručení storna na adresu CK (CA) ARCES či prodejního místa. Je vhodné, aby zákazníci zrušení objednávky učinili doporučeným dopisem nebo osobně. Den objednání akce není pro určení lhůty k jejímu zrušení podstatný. Stornovací poplatek má CK (CA) ARCES právo odpočítat od již zaplacené ceny.
CK (CA) ARCES si vyhrazuje právo změny stornotermínů a stornopoplatků. Tato změna musí být zákazníkovi předem oznámena.

IX. Akce na přání nebo zadání poptávky klientem na vypracování cenové nabídky jím zadaného programu

Akce na přání, respektive zadání poptávky klientem na vypracování cenové nabídky k jím zadanému programu (například v rámci jím vypsaného výběrového řízení), je zvláštní druh služby. Tu zpracovávme, sestavujeme, kalkulujeme a zajišťujeme na základě klientem učiněného požadavku, poptávky. Za zpracování akcí na přání či požadavku uvedeného v zadání poptávky (např. i jen vypracování cenové nabídky) účtujeme paušální poplatky:
jednodenní akce 1000,- Kč
dvoudenní akce 1500,- Kč
tří a vícedenní akce 2000,- Kč,
které zadavatel musí uhradit na náš účet do tří dnů ode dne zadání svého požadavku.
Výše uvedené částky se v případě uskutečnění akce klientovi odečítají z účtované ceny akce.

X. reklamace

Neposkytnuté a vadné služby má zákazník právo reklamovat. Reklamace se uplatňuje přímo u průvodce (pokud je jeho služba součástí akce) nebo do 30 dnů ode dne poskytnuté služby nebo ode dne, kdy služba měla být poskytnuta. Neučiní-li tak, právo na reklamaci mu zaniká. Bližší podmínky stanovuje reklamační řád, který je k dispozici v prodejních místech CK /CA) ARCES.
Reklamační řád CK (CA) ARCES se vztahuje pouze na akce, které jsou produktem CK (CA) ARCES. Akce zprostředkované CK (CA) ARCES v rámci prodeje jiným cestovním kancelářím podléhají reklamačnímu řádu té které cestovní kanceláře, jejíž akce je jejím konkrétním produktem. CK (CA) ARCES nezodpovídá za vady vzniklé v důsledku činnosti jiné pořádající cestovní kanceláře.

XI. závěrečná ustanovení

Objednavatel - zákazník seznámí všechny ostatní osoby, které se účastní jím objednané akce CK (CA) ARCES se Všeobecnými a záručními podmínkami CK (CA) ARCES.

UČINĚNÍM OBJEDNÁVKY OBJEDNAVATEL - ZÁKAZNÍK BERE NA VĚDOMÍ TYTO VŠEOBECNÉ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY CK (CA) ARCES A STVRZUJE, ŽE JSOU MU ZNÁMY A ŽE S NIMI SOUHLASÍ.